Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym. Zapraszamy

6.05.2022

Zapraszamy na kurs Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym- jeszcze można się zapisać!

Lubisz się opiekować dziećmi? Chcesz się zajmować się dziećmi zawodowo? To kurs dla Ciebie!

Praca opiekunki w żłobku i klubie dziecięcym daje wiele satysfakcji i niezapomnianych chwil. Pozwala obserwować i wpływać na rozwój małego człowieka. Nie czekaj, zdobądź uprawnienia już teraz.

  • Czas trwania kursu: 280 godzin (200 godzin teorii, 80 godzin zajeć praktycznych w żłobku lub klubie dziecięcym)
  • Cena: 1800 złotych (możliwość zapłaty w ratach)
  • Rozpoczynamy: 05.05.2022

Zajęcia przeprowadzane są w OKZ Skoczów

Cena obejmuje:

  • pełne szkolenie - część teoretyczną i praktyczną 
  • materiały szkoleniowe,
  • serwis kawowy ( kawa, herbata, woda mineralna ),
  • miłą atmosferę.

Dodatkowe informacje i zapisy:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Skoczowie
ul. Cieszyńska 25, 43-430 Skoczów
tel.: 33 853 03 51 lub 697 818 722
e-mail: skoczow@zdz.katowice.pl

Wymagania ustawowe dotyczące kwalifikacji do pracy w żłobku lub klubie dziecięcym:

1) Jakie kwalifikacje powinien posiadać opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym?

Wymagania dla opiekunów w żłobkach i klubach dziecięcych są takie same. Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.

Ponadto, opiekunem może być także osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz:

  • co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do trzech lat lub
  • przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem w pełni wykwalifikowanego opiekuna.

 Jeżeli osoba, która posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do trzech lat oraz średnie wykształcenie, ale nie pracowała z dziećmi w wieku do trzech lat przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80 - godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzyoraz umiejętności.

2) Czy opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym powinien spełniać inne, szczególne wymagania?

Poza kwalifikacjami, chcąc zostać dziennym opiekunem, osoba powinna także spełniać dodatkowe warunki, a mianowicie: dawać rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi, nigdy nie być pozbawioną władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona, powinna wypełniać obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, nie być skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

3) Czy przed opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 stawia dodatkowe wymagania?

Zarówno opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, jak i wolontariusz są obowiązani, na podstawie ustawy, o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 do poddania się obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 257, poz. 1723).

źródło: 

http://www.zlobki.mpips.gov.pl/zajmij-sie-opieka-nad-dzieckiem/jak-zostac-opiekunem-w-zlobku-lub-klubie-dzieciecym/wymagania-ustawowe-/